Medlemmer

Rie Thomsen

Professor i karriereveiledning ved Aarhus Universitet i Danmark og professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forskningen hennes dreier seg om karriereveiledning og karrierelæring, som praksis og politikk med spesiell interesse for samfunnsrollen og i organisasjons-, ledelses- og kvalitetsaspekt ved karriereveiledning. Videre har hun en sterk interesse for å skape et inspirerende miljø for tverrfaglig forskning i livslang veiledning med tanke på sosial rettferdighet og konsekvensene av ny-liberale styringsprosesser.

 


Petra Røise

PhD-kandidat i karriereveiledning ved Universitet i Sørøst-Norge. I sitt forskningsprosjekt belyser hun kritiske perspektiver på karriereundervisning og karrierelæring i faget Utdanningsvalg i ungdomsskole. Gjennom deltakerorientert forskning, sammen med lærere, rådgivere og elever undersøkes sammenheng i karrierelæring når den foregår på ulike arenaer. Hun har lang erfaring fra arbeid med veiledning og coaching av ungdom og skrevet bøker om temaet.

 


Kirsten Marie Norendal

Stipendiat i karriereveiledning ved USN i Drammen. Her arbeider hun med sitt PhD-prosjekt «Life Design Counseling i Norge – et aksjonsforskningsprosjekt med karriereveiledere fra ulike sektorer», samt underviser på master og videreutdanninger i karriereveiledning. Fra tidligere har hun ca 12 års arbeidserfaring som veileder/karriereveileder i både offentlig og privat sektor.

 

 


Anette Vaage Slåtto

Universitetslektor på master i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes faglige interesseområder er knyttet til karriereveiledning i praksis og da særlig i flerkulturell kontekst. Hun er også engasjert i metodeutvikling innen både individuell -og gruppeveiledning for flyktninger.

 

 


Ida Holth Mathiesen

Doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Stavanger, Forskerskolen for sosialt arbeid og velferd og har permisjon fra stillingen som seniorforsker ved NORCE Research. Forsker på hva og hvordan rådgiverrollen i skolen formes mellom ulike forventninger. Forskningsinteresser er rådgiverrollen i skolen, karriereveiledning, kjønnstradisjonelle yrkesvalg, frafall, sosialpedagogisk rådgiving og elevenes møte med rådgiver.

 


Erik Hagaseth Haug

Førsteamanuensis i veiledning og leder for seksjon for veiledningsstudier ved Høgskolen i Innlandet. Hans forskningsinteresser er knyttet til utvikling av kvalitet i karriereveiledningstjenester, arbeidsinkludering og ungt utenforskap. Han har deltatt i flere nasjonale utviklingsprosjekter, blant annet som faglig koordinator for utviklingen av et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

 


Hannah Owens Svennungsen

Førsteamanuensis i karriererådgivning og rådgivningsvitenskap ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU. Hennes forskningsinteresser og forskningsprosjekter er primært voksne og karriereveiledning. Sentrale temaer hun forsker på og er interessert for øyeblikket er 1) mening og arbeid i krisetider, 2) karriereveiledere og deres rolle for å bidra til sosial rettferdighet og myndiggjøring i et demokratisk karriereperspektiv og 3) hvordan VR teknologi kan bidra som et verktøy for karrierelæring og arbeidstrening/praksis for voksne.

 


Jeanine van Halteren

Universitetslektor og Ph.d.-stipendiat i utdanningsvitenskap for lærerutdanning på OsloMet – storbyuniversitetet. Har lang erfaring med karriereveiledning og videreutdanning av karriereveiledere. Er opptatt av sosial rettferdighet og utradisjonelle veiledningsmetoder for inkludering av marginaliserte grupper. Forsker for tiden på bærekraftig karriereutvikling i yrkesfag og verneverdige tradisjonshåndverksfag.

 

 


Peter Plant

Professor II i karriereveiledning ved Universitet i Sørøst-Norge. Han har vært ekspert for EU-kommisjonen i 30 år og har deltatt i en rekke EU- og OECD-prosjekter om karriereveiledning. han er også tidligere visepresident for den internasjonale veilederorganisasjonen IAEVG. Hans nyere forskning retter seg mot veiledningsdidaktikk, bærekraftige perspektiver i karriereveiledning og geronto veiledning (karriereveiledning for seniorer).

 


Oda Notevarp Paulsen

Høgskolelektor ved Høgskule på Vestlandet, ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Her har hun ansvar for videreutdanning i karriereveiledning, forskning innen karriererelaterte tema og annet undervisningsarbeid ved fakultetet. Oda har interessefelt innen blant annet arbeidsinkludering, arbeid og psykisk helse og kvalitet i veiledning.

 

 


Ingrid Bårdsdatter Bakke

PhD-kandidat og høgskolelektor innenfor karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet, og knyttet til Seksjon for veiledningsstudier. Prosjektet hennes utforsker norsk og nordisk arbeidskultur og hvordan kulturelle forståelser setter rammer for hvordan vi forstår karrierebegrepet. Ingrid utforsker også hvordan verdier i norsk arbeidskultur kommer til uttrykk i tiendeklassingenes karrierevalg og de refleksjoner de gjør seg i prosessen, og i hvordan rådgiverne støtter dem.

 


Torild Schulstok

Førstelektor i karriereveiledning og studieprogramansvarlig for master i karriereveiledning ved INN. I forskningssammenheng er Torild opptatt av ulike sider rundt utviklingen på vei mot større grad av profesjonalisering av karriereveiledningsfeltet. Torild har blant annet deltatt i utviklingen av nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning som fagekspert for arbeidsgruppa som har utviklet kompetansestandarder for karriereveiledere.

 


Anne Holm-Nordhagen

Universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, og programkoordinator for master i karriereveiledning. Ved siden av jobben som lærer og veileder i masterprogrammet jobber hun med sin PhD, hvor forskningsfokus er kollektive tilnærminger til karriereveiledning i norsk videregående skole.

 

 


Roger Kjærgård

Førsteamanuensis på masterprogrammet i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans forskningsinteresser er knyttet til teoretiske og empiriske studier av karrierveiledning i et individ og samfunnsperspektiv, samt praksisnær forskning på karriereveiledning.

 

 

 

 


Anne Torbjørg Raastad-Hoel

Universitetslektor for master i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes interesser retter seg særlig mot karriereveiledning i videregående skole og utviklingen av faget utdanningsvalg. Hun jobber også med implementeringen av fagfornyelsen i grunnskolen og i videregående gjennom desentralisert ordning for kompetanseheving (DKOMP).

 

 


Mårten Kae Paulsen

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Seksjon for veiledningsstudier. Blant hans ekspertområder er 1) kulturer for læring i personer, grupper og organisasjoner. 2) tenkning, språk og kommunikasjon i samarbeidende læreprosesser og 3) intra- og interpersonlige kompetanser i samsvar med yrkesetiske normer og verdier.

 

 


Trond Buland

Seniorforsker ved NTNU samfunnsforskning. Hans kompetanseområder omfatter blant annet frafall og forebygging av frafall i videregående skole, skolens utdannings- og yrkesrådgivning/karriereveiledning, kjønn og yrkesvalg, fag og yrkesopplæring, skoleutvikling/organisasjonsutvikling, herunder skoleeiers rolle i skoleutvikling. Har i tillegg kompetanse på og lang erfaring med studier av forming og iverksetting av offentlig poltikk, teknologi og samfunn, og arbeidsforskning.

 


Inger Marie Bakke

Førsteamanuensis i pedagogikk og tilknyttet master i karriereveiledning, seksjon for veiledningsstudier ved Høgskolen i Innlandet. Forskningsinteresser er særlig kommunikasjon og samhandling i veiledningssituasjoner, samt karriereveiledning med eldre arbeidstakere.

 

 

 


Unni Høsøien


Kristin Landrø


Siri Mordal


May Kunz