Høyere utdanning sett innenfra – en kvalitativ studie

 

“Høyere utdanning sett innenfra” er et kvalitativt forskningsprosjekt rettet mot vitenskapelig ansatte i høyere utdanning.

I denne studien er vi  opptatt av å
belyse hvordan høyere utdanning ser ut
fra de vitenskapelig ansattes ståsted. Det er deres “stemmer”, deres erfaringer og deres refleksjoner som er i fokus. Vi ønsker å finne ut mer om hvordan det er å være vitenskapelig ansatt, hva som preger arbeidshverdagen og hva som fremmer og eventuelt hemmer kvalitet i utdanningen.

I  videreutvikling av og veivalg i høyere utdanning er det nødvendig at ansattes erfaringer og refleksjoner blir en viktig del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget. Hvis mange vitenskapelig ansatte beskriver det som preger deres hverdag og gjennom det tegner et bilde av høyere utdanning fra sitt ståsted, vil vi få frem informasjon som er viktig for den videre utviklingen av høyere utdanning i Norge. Mer kunnskap om høyere utdanning sett innenfra – med de vitenskapelig ansattes øyne – kan bidra til en mer nyansert kvalitetsforståelse. Slik kunnskap kan også danne grunnlag for videre diskusjon av styring, tillit og demokratisering av høyere utdanning. Studien er derfor å anse som både relevant og tidsaktuell. Dessuten er den et viktig bidrag til å fremskaffe kunnskap om kvalitet forstått også som et kvalitativt fenomen og ikke bare som tellbare og målbare parametere.