Samarbeid

Bidrag i faglig utviklingsarbeid

Gruppa arbeider med temaer av både anvendt karakter – herunder prinsipper for regulering og iverksettelse – og allmenndannende karakter – herunder samfunns- og styringsmodeller og den historiske utviklingen av disse. Gruppa er involvert i det NFR-finansierte prosjektet ANIWEL, som omhandler statlig tilsynsvirksomhet. Gruppa deltar i et Forskningsrådsfinansiert innovasjonsprosjekt med fokus på kvalitetsstyring i prosjektbasert produksjon (QLCP), og er deltaker i COST Action Proposal OC-2016-2-21719 ” Network for Developing Research and Innovation for Sustainable Construction Sectors”. I prosjektet «Tillit, nettverk og markeder» studeres betydningen av tillit for økonomisk organisering. Ferskt og/eller pågående publikasjonsarbeid fra gruppa omhandler: sektoriell utvikling og innovasjon, modeller for lønnsfastsettelse, tillit og nettverk, uformell økonomisk samhandling, offentlig regulering, offentlig tilsynsvirksomhet, styringsmodeller, samhandling mellom konsern og lokalsamfunn. Gruppa underviser bl.a. i økonomisk sosiologi, økonomisk historie, innovasjonssosiologi, globaliseringprosesser, mikro- og makroøkonomi og politisk økonomi. Ved siden av forskning søker gruppa derfor å bedre tilbudet til studentene innenfor en tverrfaglig Handelshøgskole.

 

Faglige fellesaktiviteter

Forskergruppa er nydannet og ennå under utvikling. Den søker å utnytte de strategiske mulighetene i en tverrfaglig handelshøyskole ved den nye Høgskolen i Sørøst-Norge. Gruppa har samarbeid i ledende nasjonale og internasjonale nettverk, knyttet til både pågående forskningsprosjekter (ANIWEL, QLCP) og internasjonal publisering (herunder redigering av og bidrag til et kommende spesialnummer av Innovation & Development og et redigert bind om innovasjon på britisk forlag).

 

Nasjonale og internasjonale forskernettverk

Gruppas nasjonale forskernettverk omfatter forskere ved bl.a. NIBIO, UIO, UIB, TIK, HIOA, NIBR, Norsk senter for bygdeforskning, NTNU, BI og ESOP. Gruppas internasjonale nettverk omfatter samarbeid med forskere ved Statens Landbruksuniversitet (SLU) og NordRegio, Chalmers og Universitetet i Uppsala (Sverige), DTH og CBS (Danmark), LSE, University of Reading, University of Loughborough, Universty of Manchester (England), Universidad de la Republica (Uruguay) og EGOS, LAEMOS og GLOBELICS (globalt). Gruppa er representert i European Network for Research on Innovation in Construction (ENRIC), nettverksbygging gjennom COST, og arbeid frem mot søknad om et større EU-finansiert forskningsprosjekt.

 

Ressurser for lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv

Gruppa driver forskning og formidling rettet mot næringsorganisasjoner og næringsrettet statsforvaltning. Dette inkluderer f.eks. foredrag overfor Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, landbruksorganisasjonene. Det pågående ANIWEL-prosjektet ser spesielt på potensialet for bedret samhandling mellom statlig tilsyn og næringsaktører. QLCP prosjektet knytter an til lokalt næringsliv og organisasjoner i byggebransjen, og lokale næringsorganisasjoner, i tillegg til organisasjoner og bedrifter i Oslo-området.