Forskning

Forskningsområde og kontekst

Gruppa studerer organisering av økonomisk liv, det vil si de sosiale relasjoner og institusjoner som styrer og koordinerer samhandling i markedene. Som beskrevet i Tabell 1, dekker forskergruppa temaer innen både horisontal og vertikal, formell og uformell organisering. Denne firedelingen kan oppsummeres i aktivitetene Forhandling, Styring, Nettverksaktivitet og Påvirkning. Disse aktivitetene omfatter: Forhandlinger mellom likeverdige parter, det være seg i markeder eller på styringsnivå; bygging og utnyttelse av uformelle nettverk i markeder og på styringsnivå; offentlige styringssystemer (både nasjonale og overnasjonale); uformell påvirkning mellom markedsaktører og innenfor formelle organisasjoner. Studiene omfatter både regler, relasjoner og praksiser på disse nivåene.

 

Horisontal Vertikal
 

Formell

Forhandling

–          Mellom styrende institusjoner

–          Mellom markedsaktører

Styring

–          Regulering

–          Implementering og etterfølgelse

–          Legitimitet

 

Uformell

Nettverksaktivitet

–          Bygging og bruk av kontakter

–          Mellom styrende institusjoner

–          Mellom markedsaktører

Påvirkning

–          Innen organisasjoner

–          Mellom markedsaktører

 

Tabell 1: Temaområder innen økonomisk organisering

 

Feltet er tverrfaglig, og gruppa søker å utnytte synergier mellom ulike fagdisipliner – sosiologi, økonomi og historie – i den nye Handelshøgskolen. Gruppa søker å utnytte samarbeidet bl.a. til komparative studier av: a) historiske perioder, b) land og regioner, c) sektorer.